Skip to content

Privacy Verklaring

Stichting Dermex, met een vestiging in Bijsterhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Dermex
Bijsterhuizen 3163
6604 LV Wijchen
085-0606490
www.dermex.nl
info@dermex.nl

Mw. A.J. Liem is Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dermex
Zij is te bereiken via anne@dermex.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dermex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Als u onze website bezoekt, kunnen wij gegevens van uw activiteiten verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dermex verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Medische gegevens met betrekking tot uw gezondheid en aandoening
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knobbelenbobbel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.)

– Burgerservicenummer (BSN)
– Uw huisarts
– Zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dermex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het op de hoogte brengen van uw huisarts over de behandeling
– Verzenden van een afspraakbevestiging of informatie verstrekken over uw behandeling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dermex neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dermex) tussen zit.
Stichting Dermex gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: NEO ZIS, dit wordt gebruikt voor het verwerken van uw medisch dossier en uw facturatie. NEO ZIS is een compleet systeem waarbij er meerdere systemen in 1 pakket wordt verpakt.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Stichting Dermex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens en medisch dossier: 15 jaar. Na 15 jaar moeten de gegevens worden vernietigd tenzij langere bewaring redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bijvoorbeeld omdat de arts alleen in staat is goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens in het dossier bewaard blijven. Dit kan zich voordoen bij langlopende of terugkerende behandelingen zoals bij chronische ziekten. Ook bij erfelijke aandoeningen kan het van groot belang zijn voor andere familieleden de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dermex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Dermex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dermex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@knobbelenbobbel.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zonde, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dermex wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Stichting Dermex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dermex.nl

Vragen of een afspraak maken?